Link met me op LinkedIn...
Zoek me op Facebook...
Neem contact op...
terug naar boven naar het menu
  • telefonisch contact
  • telefonisch contact

Trouwambtenaar +31 (0)6 - 13 46 95 81

Coach +31 (0)6 - 37 02 64 13

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Vanodoe Coaching & Counseling en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Opgemaakt 2 april 2017.

artikel 2. Bedrijfsomschrijving

Vanodoe Coaching & Counseling is een zelfstandige en onafhankelijke onderneming, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 68593813 en levert diensten op het gebied van Gezinsbemiddelaar, workshops, trainingen ,coaching en begeleiding.

Definities

Opdrachtnemer: Maritsa Vaarnold eigenaar van Vanodoe Coaching & Counseling die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, ook wel genoemd de cliënt of klant.

Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende de overeengekomen dienstverlening.

Offerte: de aangeboden diensten van Vanodoe Coaching & Counseling naar aanleiding van het kennismakingsgesprek / intakegesprek (mondeling, schriftelijk, via mail overeengekomen).

artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de opdrachtgever; nooit een resultaatverplichting. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

artikel 4 Prijzen en offertes

In het 1e gesprek bepalen opdrachtgever en opdrachtnemer of een overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan ook telefonisch of per email plaatsvinden. Tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken geldt een betalingsverplichting door de opdrachtgever vanaf het 1e gesprek / de 1e afspraak . Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 15 dagen. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. Ook mondelinge acceptatie is bindend. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 Betalingsvoorwaarden

Betaling vindt plaats contant bij iedere sessie, of factuur 50% bij opdracht,50% bij levering. Facturen dienen uiterlijk 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan en op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekeningnummer: ten name van Vanodoe Coaching & Counseling te Aagje Dekenplein 34 1628 NX Hoorn.

artikel 6 Annuleringsvoorwaarden

Indien de opdracht buiten de beïnvloedingssfeer van Vanodoe Coaching & Counseling niet is afgenomen binnen de gestelde einddatum, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

Deelname aan training of workshops: annuleren van deelname aan de training of workshop zonder bericht: 100 % van de kosten van deelname aan de training of workshop. Annuleren van deelname aan de training of workshop binnen 24 uur voor aanvang: 100% van de kosten van de deelname aan de training of workshop. Annuleren van deelname aan de training of workshop binnen 72 uur voor aanvang: 50% van de kosten van de deelname aan de training of workshop.

Bij annulering tot 14 werkdagen voor aanvang van het evenement vindt terugbetaling plaats, minus 25% van de deelnamekosten (administratiekosten).

artikel 7 Duur en beëindiging

Een overeenkomst voor een Coachings & Counselingstraject kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd of indien gewenst worden verlengd. Er zal bij beëindiging zoals benoemd onder 7 , 25% van het restant bedrag vermeld op de offerte / overeenkomst, in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

artikel 8. Tekortkomingen – Afspraken Verzetten

Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of teverzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of in de directe omgeving waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Opdrachtnemer behoud zich het recht voor afspraken te verzetten in het geval cursussen en trainingen voor opdrachtnemer op het gebied van supervisie en persoonlijke ontwikkeling, indien deze op dezelfde dag vallen als de afspraken met opdrachtgever.

artikel 9. Vertrouwelijke informatie ‐ geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. De ethische beroepscode Academie voor Counseling & Coaching is hier van kracht. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als voor de samenleving of bepaalde personen behoudt opdrachtnemer zich het recht toe relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting, geen resultaat verplichting. Hieronder wordt verstaan dat opdrachtnemer te allen tijde zich maximaal zal inspannen om te werken binnen de mogelijkheden van haar competentie. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij hierbij regelmatig gebruik maken van geschikte intervisie en/of supervisie en het bevorderen van deskundigheid door training, cursus en opleiding. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer. Opdrachtgever is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.

artikel 11. Wijziging van de voorwaarden

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

@Maritsa Vaarnold versie 01 April 2017